BuildTech Yangon 2015

Keep up with the news and headlines from Laos.
JenNguyen
Flying in
Flying in
Posts: 1
Joined: Thu Jan 22, 2015 8:59 am

BuildTech Yangon 2015

Postby JenNguyen » Thu Jan 22, 2015 9:04 am

BuildTech Yangon 2015 ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ ຂອງປະເທດມຽນມາ ໂດຍມີພື້ນທີ່ ຂອງການວາງສະແດງຫຼາຍຂຶ້ນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ມີຫຼາຍວາລະ ການສໍາມະນາ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃສ່ທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອສຸມໃສ່ ບັນດາໂອກາດ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນບັນດາປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ລາວ ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV).

BuildingTech Yangon, ແມ່ນງານການສະແດງການຄ້າ ສໍາຫຼັບຂະແໜງການພັດທະນາ ຕຶກອາຄານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ໃນປີນີ້ ໄດ້ກັບຄືນມາ ດ້ວຍການວາງສະແດງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ໃນຊ່ວງວັນທີ 2-4 ເມສາ 2015 ທີ່ສູນປະຊຸມ ຂອງປະເທດ ມຽນມາ ໃນເມືອງ ຢາງກຸ້ງ.
admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 8
Joined: Fri Sep 14, 2012 6:50 am

Re: BuildTech Yangon 2015

Postby admin » Thu Jan 22, 2015 5:34 pm

Please translate this into English if possible.
User avatar
fisherman
Flying in
Flying in
Posts: 13
Joined: Fri May 02, 2014 8:52 pm

Re: BuildTech Yangon 2015

Postby fisherman » Thu Jan 22, 2015 8:46 pm

This is about building business and opportunities for financial growth in Laos, Cambodia, Myanmar and Vietnam. At least that's what I got out of it :-)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests

cron